شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

تجزیه و تحلیل اثرتکنیک های داده کاوی در پایگاه داده تجزیه و تحلیل اثرتکنیک های داده کاوی در پایگاه داده
تجزیه و تحلیل اثرتکنیک های داده کاوی در پایگاه داده تجزیه و تحلیل اثرتکنیک های داده کاوی در پایگاه داده

تجزیه و تحلیل اثرتکنیک های داده کاوی در پایگاه داده

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
0 دانلود
150,000تومان

ﭼﮑﯿﺪه

در جامعه اطلاعاتی امروز،ما شاهد رشد انفجاری مقدار اطلاعات در دسترس به صورت الکترونیکی و ذخیره شده در پایگاه داده های بزرگ هستیم.داده کاوی می تواند به کشف و استخراج دانش از انبوه داده های موجود کمک کند.داده کاوی اطلاعات با ارزشی از پایگاه داده در کنار کشف دانش و بهبود هوش کسب و کار می تواند داشته باشد.

 

در این مقاله، تیم پی سی اسکریپت دخالت و اثر تکنیک های داده کاوی در سیستم های پایگاه داده رابطه ای مورد بحث قرار میدهد و اینکه چگونه خدمات آن در پایگاه داده در دسترس هستند که ابزار ما نیاز به استفاده از آن ،با جوانب مثبت و منفی عمده در پایگاه داده های مختلف هستند.

 

توضیح مساله:

 

ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري راﯾﺎﻧﻪاي در ﺛﺒﺖ و ذﺧﯿﺮهﺳـﺎزي دادهﻫـﺎ و ﭘـﺮدازش آ ﻧﻬـﺎ ﮔـﺎﻣﯽ ﺑـﺰرگ ﺟﻬـﺖ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در واﻗﻊ داده ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، روﯾﺪادﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫـﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﺮدازش، ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ واژه اﻃﻼﻋـﺎت، ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﯽ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻣﺸﺎﻫﺪه و آﻣﻮزش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ اﻃﻼق ﻣـﯽ ﺷـﻮد و در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻃﻼﻋﺎت داده ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﭘـﺮدازش ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﺷـﮑﻞ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﯿﻦ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ و اﻃﻼع راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد.

 

ﺧﺒـﺮي ﮐـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯿﺸـﻮد، ﭘـﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد. داده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮدازش ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺪﯾـﺪ آورﻧـﺪ . ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت ﯾـﮏ ﺷـﮑﺎف وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﺎ ﺣﺠﻢ داده ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. ﻫﺮ ﭼـﻪ داده ﻫـﺎ ﺣﺠﯿﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، اﯾـﻦ ﺷـﮑﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺠﻢ داده ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ و رو ﺷﻬﺎ و اﺑﺰار ﭘـﺮدازش داده ﻫـﺎ ﮐـﺎراﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﯿﻦ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي درك اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺪون اﺑﺰار ﻫﺎي ﭘﺮ ﻗﺪرت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ﯾﻬـﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ درك ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﮑﯿﻪ دارﻧﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن اﺑـﺰار ﻗـﻮي ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزش را در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪهي ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ داده ﻏﻨﯽ، اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

جزئیات محصول

فرمت مقاله انگلیسی

journal

تعداد صفحات

6

سال انتشار

2018

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان پی سی اسکریپت بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
0 دانلود
150,000تومان
مزایای شما از این خرید:
6 ماه پشتیبانی اریگان
دانلود مادام العمر محصولات
دانلود رایگان آپدیت محصولات
تجزیه و تحلیل اثرتکنیک های داده کاوی در پایگاه داده
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
به روز شده در:
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) که 4 سال است در زمینه ترجمه انواع متون تخصصی، انجام پروژه و پایان نامه و همچنین نگارش مقالات داخلی و خارجی در حوزه IT ، مهندسی کامپیوتر و مدیریت فعالیت دارم. با توجه به علاقه ای که به بحث سئو و بهینه سایت داشتم حدود 2 سال است که به صورت جدی بر روی مقالات این گرایش متمرکز شده ام/

سایر محصولات مژدهی Other Products

محصولات مرتبط Related Products

4695 شناسه محصول
858 نمایش